Nově vzniklé Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie (SAPOCH) bude dbát na rozvoj oboru

Tisková zpráva
Praha, 22. ledna 2020

V Praze byl dne 6. prosince 2019 založen spolek „Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, z. s.“ (SAPOCH). Jeho hlavním posláním je sdružovat poskytovatele oční chirurgie s cílem vytvářet vhodné podmínky pro výkon jejich povolání a hájit jejich profesní zájmy. Zakladateli spolku SAPOCH jsou společnosti Cornea Lexum s. r. o., Oční centrum Praha, a. s., GEMINI oční klinika a. s., Neovize s. r. o., SOMICH s. r. o., OFTA s. r. o. a TANA oční klinika s. r. o.

„SAPOCH bude usilovat především o vytváření spravedlivých, rovných a trvale udržitelných podmínek pro výkon svobodného povolání ambulantního poskytovatele oční chirurgie, kteří poskytují zejména kataraktové, refrakční, rohovkové a vitreoretinální výkony,“ uvádí předseda představenstva spolku PharmDr. Michal Krejsta, MBA ze společnosti Cornea Lexum s. r. o. „Spolek bude samozřejmě usilovat o účast v dohadovacích řízeních se zdravotními pojišťovnami a bude prosazovat účast zástupců SAPOCH při jednáních týkajících se koncepce a zajištění péče v oboru ambulantní oční chirurgie. V neposlední řadě bude k činnostem spolku patřit zvyšování odborné a etické úrovně s důrazem na růst kvality poskytované zdravotní péče a vzdělávání poskytovatelů péče v tomto oboru,“ dodává předseda představenstva.

Důležitou součástí aktivit Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie je spoluúčast na přípravě a tvorbě diagnostických a léčebných standardů pro primární péči, stejně jako zastupování členů spolku ve vztahu k orgánům veřejné správy a institucím v ČR i cizině. Při plnění svých cílů SAPOCH úzce spolupracuje s odbornými společnostmi, vzdělávacími institucemi i zahraničními partnerskými organizacemi.

Spolek SAPOCH hájí zájmy svých členů a zastupuje je v dohadovacích a výběrových řízeních dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, při smírčích řízeních mezi poskytovateli oční chirurgie a zdravotními pojišťovnami i při dalších záležitostech, které souvisejí s profesní činností poskytovatelů oční chirurgie. Spolupráce spolku se neomezuje jen na jednání se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví ČR, ale zahrnuje spolupráci s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR, Ministerstvem financí ČR a dalšími správními orgány.

„Členství ve spolku SAPOCH, který je neziskovou profesní organizací, je dobrovolné a vzniká rozhodnutím představenstva spolku o přijetí člena,“ potvrzuje předsedkyně dozorčí rady SAPOCH Ing. Anna Šínová z TANA oční klinika s. r. o. „Od členů spolku, kterými mohou být právnické i fyzické osoby, očekáváme, že budou dle svých schopností a možností přispívat k naplňování cílů spolku.“

Česká republika patří v celosvětovém měřítku ke špičce v oboru oftalmologie. Ročně se u nás provede přibližně 130 000 operací šedého zákalu, 15 000 refrakčních zákroků, 10 000 operací sítnice a 500 transplantací rohovky. Oční chirurgii se na vysoké úrovni věnují fakultní i krajské nemocnice a desítky ambulantních zdravotnických zařízení.